Dankjewel

Voor je stem

Voor je steun

Voor je inzet

Lokaal in de Kamer bedankt al haar stemmers, vrijwilligers en kandidate voor hun stem en steun. Natuurlijk vinden we het heel erg jammer dat we geen zetel hebben gehaald. Maar we zijn trots op jullie en ons allemaal! De basis is gelegd, met deze steun en de ervaring van deze keer bouwen we verder. 

Gaswinning? Terug naar “0”!

Gaswinning? Naar “0”! & Schadeafhandeling? “Ja! Door een onafhankelijke instantie!”

Lokaal in de Kamer spreekt zich uit tegen gaswinning in de noordelijke provincies

Gaswinning in Groningen, Friesland en Drenthe is belangrijk voor de schatkist. De gevolgen voor de inwoners van deze noordelijke provincies zijn echter enorm. Het risico op aardbevingen, de nu al zichtbare en onzichtbare schade aan gebouwen en de emotionele impact op de inwoners is immens. Lokaal in de Kamer loopt daar niet voor weg, en wil de gaswinning dan ook zo snel mogelijk naar “0” brengen.

Het stoppen van de gaswinning is slechts een deel van de oplossing. De afhandeling van de bestaande en toekomstige schades is ook belangrijk. Een onafhankelijke instantie moet de schadeafhandeling voor haar rekening nemen. Deze instantie moet los staan van de NAM en de Rijksoverheid zoals het ministerie van Economische Zaken. Alle lopende en nieuwe schades moeten worden meegenomen.
De beoordeling en schadeloosstelling moet via een nieuw protocol verlopen. Dit protocol volgt uit de nieuwe mijnbouwwet en vraagt omkering van de bewijslast. Niet de inwoners en bedrijven, maar de NAM en de overheid moeten de oorzaak van de schade aantonen! Er mag hierbij geen onderscheid gemaakt worden tussen cosmetische trillingsschade en zetting van gebouwen.

Bij de afhandeling van de schades geldt een versterkingsopgave. Mensen moeten de controle over hun leven weer terug krijgen en weer perspectief gaan zien. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord: uitkoop, versterking of aardbevingsbestendige nieuwbouw behoren tot de mogelijkheden.
Er mag geen onderscheid zijn tussen binnen- en buitengebieden, waardoor oneerlijke prioritering ontstaat in schadeafhandeling. Tot slot, snelheid is een belangrijk aandachtspunt. Inwoners zitten al veel te lang in onzekerheid, met alle emotionele ballast die daarbij komt kijken. Snelle, eerlijke en toekomstbestendige compensatie, daar zet Lokaal in de Kamer zich voor in!

Stemmen jouw kiezers ook op een landelijke partij?

Oproep aan lokale partijen!

Nog anderhalve week en dan mogen jouw kiezers naar de stembus om op een landelijke partij te stemmen. Deze partijen gaan vervolgens in Den Haag beleid maken dat jij, als vertegenwoordiger van een lokale partij, dan weer moet uitvoeren.

Lokale belangen

Maar jouw eigen lokale belangen worden niet vertegenwoordigd. De lokale afdelingen van de landelijke partijen moeten de landelijke partijpolitiek volgen terwijl de oplossingen voor veel politieke problemen juist lokaal gevonden worden. Betere zorg op maat, minder regeldruk en kwalitatief goed onderwijs. Jij helpt jouw kiezers vaak persoonlijk of vertegenwoordigt hun belangen. Die betrokkenheid zien de kiezers en daarom wordt er al jaren massaal gestemd (1/3 van de kiezers) op lokale partijen.

Vanuit de behoefte van deze kiezers, die hun stem niet kwijt kunnen die ze normaal aan jouw partij geven, hebben diverse lokale en provinciale partijen het initiatief genomen om de partij Lokaal in de Kamer op te richten. 
Hierdoor krijgt jouw kiezer de mogelijkheid om zijn/haar stem aan jouw partij door te geven aan de Tweede Kamer. Waarom is dit zo belangrijk voor jouw partij? 

Platform voor verbinden lokale belangen

Lokaal in de Kamer wil de komende jaren de problemen die spelen op lokaal en regionaal niveau nadrukkelijker onder de aandacht brengen in Den Haag. Hiervoor hebben wij jouw input nodig! Door met ons te delen welke politieke thema’s spelen in jouw regio. Geef deze thema’s aan ons door, zodat wij goed in beeld krijgen met welke zaken jouw partij in jouw regio allemaal te maken heeft. 

Hiermee kunnen we deze thema’s aankaarten in Den Haag en bewaken dat zij ook onder de aandacht worden gebracht. Bovendien zal duidelijk worden dat een hoop thema’s ook in andere delen van het land spelen of hebben gespeeld.

Lokaal in de Kamer wil na de verkiezingen een platform bouwen waar lokale partijen onderling informatie kunnen uitwisselen over politieke thema’s. Waar loop je zoal tegen aan en hoe hebben andere partijen dit (succesvol) kunnen oplossen? Op deze manier kunnen we de lokale belangen verbinden binnen Nederland.

Om zo’n platform te kunnen bouwen heeft de partij tenminste een zetel nodig. Om deze te behalen zouden wij het superfijn vinden als je ons in de komende anderhalve week een handje wilt helpen. Bijvoorbeeld door onze Facebook en twitter berichten te delen, de bijgevoegde folder te verzenden naar jullie leden. Maar ook kun je ons helpen met het uitdelen van flyers of door (raam)posters op te hangen binnen je gemeente.

Heb je nog vragen, wil je ons helpen of gedachten uitwisselen? Stuur dan een bericht met je contactgegevens naar info@lokaalindekamer.nl. Je krijgt dan spoedig bericht van ons.
Volg ons op www.facebook.com/lokaalindekamer en op twitter @lokaalindekamer.nl

Wij hopen dat we op je steun mogen rekenen.

Hartelijke groet,

Namens Lokaal in de Kamer
Jan Heijman
Lijsttrekker Lokaal in de Kamer (Lijst 24)

Lokaal in de Kamer
Verbinder van lokale belangen

 

Rijkswaterstaat, de kip met de verloren gouden eieren

Goede infrastructuur is van groot economisch belang voor een land. De recente gebeurtenissen rondom de Merwedebrug en de stuw bij Grave maken duidelijk dat als een cruciaal deel van de infrastructuur kapot is, dit Nederland miljoenen kost. Misgelopen belastingen en inhuur om de spoedreparaties uit te voeren zijn enorme kostenposten. Daarnaast bracht Rijkswaterstaat de mededeling dat nog meer bruggen en wegen dringend groot onderhoud nodig hebben. Dit zorgt voor een onderbuikgevoel dat dit de komende jaren Nederland veel geld gaat kosten. Daarnaast zakt het vertouwen van de inwoner in de overheid als deze inwoner steeds hinder ondervindt van spoedreparaties of afsluitingen.

Paralel met Amerika?

Eén van de belangrijkste factoren dat het vertrouwen in de Amerikaanse politiek weg is, is het gebrek aan onderhoud aan wegen en bruggen. Amerika is lang een land in opbouw geweest, steeds groter en steeds uitgebreider. Onderhoud was het stiefkindje. De laatste decennia zijn, met name in de landelijke gebieden, de wegen steeds verder vervallen en zijn bruggen verzwakt.

De belofte van de huidige president is dat er veel meer geld vrijkomt voor het onderhoud van deze civiel-technische werken hielp hem aan zijn presidentschap. Het Army Corps of Engineers gaat hier echter niet op voorbereid zijn. Zij heeft niet de bemensing, noch de kennis om het onderhoud uit te gaan voeren. Hierin ligt een kans voor Rijkswaterstaat om kennis te verkopen. Zij kan een wereldwijde autoriteit worden op het gebied van beheer en onderhoud.

Echter is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu momenteel het agentschap Rijkswaterstaat steeds verder aan het uitkleden. Specialistische kennis gaat verloren doordat werknemers uitstromen en geen kennisoverdracht plaats vindt omdat er weinig nieuwe werknemers aangenomen mogen worden. Om dit te compenseren is Rijkswaterstaat massaal de benodigde kennis aan het inhuren.

Rijkswaterstaat, Kenniscentrum

Lokaal in de Kamer vindt dat Rijkswaterstaat weer een kenniscentrum moet worden. Enerzijds om de kosten op het beheer en onderhoud van onze infrastructuur beheersbaar te houden en anderzijds om deze kennis te verkopen aan andere landen. Rijkswaterstaat kan samen met de Nederlandse ingenieursbureaus en bouwbedrijven de Nederlandse staatskas vullen.

Door het bouwen van een krachtig agentschap waar innovatieve onderhoudsmethoden worden ontwikkeld en door het opstellen en uitvoeren van onderbouwde beheerplannen kan Rijkswaterstaat deze gouden eieren inzetten ten behoeve van de Nederlandse burger.

Kieskringen met Lokaal in de Kamer

Afgelopen vrijdag was een kleine teleurstelling voor Lokaal in de Kamer. Door een telfout bij de Kiesraad, werd kieskring Zwolle (provincie Overijssel) niet goedgekeurd. Eerlijk is eerlijk, de medewerker van de Kiesraad belde zelf om de fout toe te geven en excuses aan te bieden. 15 ander kieskringen werden wel akkoord bevonden. Er volgde een week waarin Lokaal in de Kamer bezwaar aantekende tegen het proces verbaal. Na één week was de zitting van de Raad van State. Die zitting was nog sneller afgelopen dan begonnen 😉 Binnen enkele minuten sprak de rechter zijn oordeel uit, omdat de Kiesraad zelf de fout ook in de officiële rechtbankdocumenten toegaf. Kieskring Zwolle werd alsnog toegevoegd. Dit betekent, dat Lokaal in de Kamer op 15 maart 2017 bij de Tweede Kamerverkiezingen op het stembiljet staat in:

 • Friesland (kieskring Leeuwarden)
 • Groningen (kieskring Groningen)
 • Drenthe (kieskring Assen)
 • Overijssel (kieskring Zwolle)
 • Flevoland (kieskring Lelystad)
 • Gelderland (kieskringen Arnhem & Nijmegen)
 • Noord-Holland (kieskringen Amsterdam, Haarlem & Den Helder)
 • Zuid Holland (kieskringen Dordrecht, Rotterdam & Den Haag (let op, kring Leiden niet))
 • Zeeland (kieskring Middelburg)
 • Brabant (kieskringen Tilburg & Den Bosch)

Lokaal in de Kamer staat niet op het stembiljet in

 • kieskring Leiden (deel Zuid-Holland)
 • provincie Utrecht
 • provincie Limburg
 • Bonaire, St. Eustatius & Saba

Kieswijzers en nieuwe partijen, een goede combinatie?

Lokaal in de Kamer heeft al jaren ervaring met het meedoen met verkiezingen, lokale verkiezingen. Zo hebben we al veel zetels veroverd door het land heen. Maar als nieuwkomer bij de landelijke politiek merk je dat het nog niet zo makkelijk is om er tussen te komen. Neem nu de StemWijzer van ProDemos (ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat). Helaas kregen wij bij het invullen hiervan niet de gelegenheid de toelichtingen op onze antwoorden mee te geven. Na de lancering van de stemwijzer zijn we hier achter aan gegaan maar tot op heden staan onze toelichtingen niet op de site. Stemmers krijgen hierdoor geen volledig beeld van onze standpunten. Over de lancering gesproken, het is buitengewoon jammer dat zoveel lijsttrekkers waren uitgenodigd maar niet Jan Heijman, lijsttrekker van Lokaal in de Kamer. We hadden graag van dit persmoment gebruik gemaakt om onszelf te profileren.

In het verlengde hiervan ligt het Kieskompas (Kieskompas – Election Compass). Deze ‘academisch verantwoorde stemhulp’ (wij citeren) neemt alleen die partijen op die gedurende langere tijd meer dan 1 zetel peilen. Waarom vragen wij ons af? Om nieuwe partijen geen kans te geven zich in de kijker te spelen? Op de site Gayvote.nl van hetzelfde laken een pak. Ze nemen alleen partijen op die al in de kamer zitten of op twee zetels peilen. Waarom een aantal nieuwe concullega’s dan wel op de site staan (die niet op twee zetels peilen) is ons een raadsel.

Het is een beetje een kip of het ei verhaal zo. Om stemmen te krijgen moet men je kennen, maar om je te kennen moet je al stemmen hebben….

Gelukkig merken we dat nu al vele mensen ons weten te vinden. Soms is dat wat onwennig: wat is dat nou, Lokaal in de Kamer. Maar al snel merken ze dat onze standpunten dicht bij ze liggen en dat ze ons eigenlijk al kennen van hun eigen lokale partij die al zoveel voor hun dorp of stad heeft betekend. Lokaal in de Kamer komt er wel, maar betere medewerking van voor veel kiezers belangrijke sites zoals de Stemwijzer en het Kieskompas zou welkom zijn.

Update

Na nog een keer aandringen, werden de toelichtingen met spoed toegevoegd door Stemwijzer.